Porezna uprava – obrasci

NAPOMENA: Preuzeti obrasci s ove web stranice mogu se koristiti u poreznom postupku kod Porezne uprave jednako kao i objavljeni tiskani obrasci!

Pretraga po kategorijama:

POREZ NA DOHODAK

POREZ NA DOBIT

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Pretraga po nazivu:

Name Description
e-trgovina Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koji nisu porezni obveznici u EU Porezna uprava Download
MCP Prijava usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika Porezna uprava Download
ZGP Zahtjev za korištenje gotovinskog pologa Porezna uprava Download
GP Potvrda o korištenju gotovinskog pologa Porezna uprava Download
Prilog 1 Zahtjev za izdavanje rješenja o plaćanju PDV-a pri uvozu dobara temeljem prijave PDV-a Porezna uprava Download
PPO Prijenos tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze Porezna uprava Download
Porezno zastupanje Porezno zastupanje u okviru postupka 42 i 63 Porezna uprava Download
Izvješće PDV Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a Porezna uprava Download
PDV-MU Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže Porezna uprava Download
ZP-PDV Zahtjev za povrat (tax refund form) Porezna uprava Download
PDV-MI Evidencija o prodanim dobrima na koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže Porezna uprava Download
PDV-H Zahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra Porezna uprava Download
PDV-F Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata poreza na dodanu vrijednost u okviru putničkog prometa Porezna uprava Download
PDV-P Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost Porezna uprava Download
Stjecanje NPS Prijava za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU Porezna uprava Download
Isporuka NPS Prijava za isporuke novog prijevoznog sredstva iz RH u drugu državu članicu Porezna uprava Download
ZP Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU Porezna uprava Download
PDV-S Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije Porezna uprava Download
DONH Izvješće o obavljenim donacijama hrane Porezna uprava Download
PDV Prijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje Porezna uprava Download
U-RA Knjiga primljenih (ulaznih) računa Porezna uprava Download
I-RA Knjiga izdanih (izlaznih) računa Porezna uprava Download
P-PDV Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost Porezna uprava Download
DPD Prijava o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu za 2022. – Obrazac DPD Porezna uprava Download
PD-KID Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva (KID) Porezna uprava Download
PT za 2023 Prijava poreza po tonaži broda za 2023. godinu Porezna uprava Download
OBRAZAC OSTALA DJELA Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Porezna uprava Download
OBRAZAC LICENCE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Porezna uprava Download
OBRAZAC KAMATE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Porezna uprava Download
OBRAZAC DIVIDENDE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Porezna uprava Download
POD-RDG Račun dobiti i gubitka Porezna uprava Download
POD-BIL Bilanca Porezna uprava Download
PD-PO za 2023 Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2023. godinu Porezna uprava Download
PD-PO Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu Porezna uprava Download
PD-DOP Izvješće o obvezi doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti Porezna uprava Download
PD-IPO Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama Porezna uprava Download
PD-NN za 2023 Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu za 2023. godinu Porezna uprava Download
PD za 2023 Prijava poreza na dobit za 2023. godinu Porezna uprava Download
ST za 2023 Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu Porezna uprava Download
EPOM za 2023 Evidencija o primicima od nesamostalnog rada Porezna uprava Download
EP Evidencija o prometu Porezna uprava Download
DPOM Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi Porezna uprava Download
ZPP-DOH za 2023 Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku Porezna uprava Download
TO za 2023 Evidencija o tražbinama i obvezama Porezna uprava Download
P-PPI za 2023 Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti Porezna uprava Download
P-PPI Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti Porezna uprava Download
KPI za 2023 Knjiga primitaka i izdataka Porezna uprava Download
KPI Knjiga primitaka i izdataka Porezna uprava Download
DI za 2023 Popis dugotrajne imovine Porezna uprava Download
DI Popis dugotrajne imovine Porezna uprava Download
POTVRDA Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu Porezna uprava Download
POTVRDA za 2023 Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu Porezna uprava Download
PK Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada Porezna uprava Download
DOH-Z za 2023 Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti Porezna uprava Download
DOH-Z Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti Porezna uprava Download
DOH za 2023 Prijava poreza na dohodak Porezna uprava Download
DOH Prijava poreza na dohodak Porezna uprava Download
RPO Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika Porezna uprava Download
Dobrovoljna prijava ino primitaka Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka Porezna uprava Download
INO-DOH za 2023 Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu Porezna uprava Download
INO-DOH Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu Porezna uprava Download
OSTALI DOHODAK Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj Porezna uprava Download
LICENCE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence Porezna uprava Download
DIVIDENDE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende Porezna uprava Download
KAMATE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate Porezna uprava Download
PO-SD-Z za 2023 Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti Porezna uprava Download
PO-SD-Z Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti Porezna uprava Download
PO-SD za 2023 Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak Porezna uprava Download
PO-SD Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak Porezna uprava Download
JOPPD Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja Porezna uprava Download