Popis svih obrazaca, tiskanica, ugovora…

Popis svih obrazaca, tiskanica, ugovora te ostalih dokumenata dostupnih u jednostavnoj formi za pretragu.

Naziv Izdavatelj
Potvrda Fine iz čl. 33. st. 8. ZORT-a (Obrazac AORT) FINA Preuzmi
Zahtjev za prisilnu naplatu (Obrazac ZPN-01) FINA Preuzmi
Zahtjev za rješavanje upita / reklamacije / prigovora na postupanje nastalih u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima FINA Preuzmi
Suglasnost ovršenika za prijenos zaplijenjenih sredstava prije proteka zakonskog roka zapljene sukladno odredbama Ovršnog zakona FINA Preuzmi
Zahtjev za opoziv obavijesti o primanjima i naknadama izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena / zatvaranje posebnog računa ovršenika FINA Preuzmi
Primjer valjane Potvrde o visini dohotka i primitka koju izdaje Porezna uprava FINA Preuzmi
Potvrda uplatitelja o uplati i iznosu sredstava izuzetih od ovrhe/na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona FINA Preuzmi
Obavijest o primanjima i naknadama ovršenika izuzetim od ovrhe odnosno na kojima je ovrha ograničena sukladno odredbama Ovršnog zakona (Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona) FINA Preuzmi
Zahtjev za izdavanje podataka, preslika i potvrda iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje FINA Preuzmi
Zahtjev za povrat uplaćenog iznosa predujmljene naknade za provedbu osnove za plaćanje FINA Preuzmi
Zahtjev za opoziv zahtjeva za izravnu naplatu FINA Preuzmi
Zahtjev za izravnu naplatu FINA Preuzmi
Zahtjev za opoziv zahtjeva za naplatu FINA Preuzmi
Zahtjev za naplatu FINA Preuzmi
Prijava i odjava boravišta i prebivališta , odnosno prijava promjene adrese za državljana države članice EGP-a i člana njegove obitelji (OBRAZAC 6b) MUP Preuzmi
Prijava stalnog boravka za državljana države članice EGP-a i člana njegove obitelji (OBRAZAC 3b) MUP Preuzmi
Zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice za člana obitelji državljana države članice EGP-a koji nije državljanin države članice EGP-a (OBRAZAC 2b) MUP Preuzmi
Prijava privremenog boravka za državljane države članice EGP-a (OBRAZAC 1b) MUP Preuzmi
Zahtjev za izdavanje pogranične propusnice sukladno članku 7. Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu – DODATAK D MUP Preuzmi
Obrazac prijave i odjave smještaja, boravišta i prebivališta za drža. trećih zemalja – (Obrazac 16a) MUP Preuzmi
Zahtjev za putni list za državljane treće zemlje – (Obrazac 8a) MUP Preuzmi
Zahtjev za potvrdu o prijavi rada – (Obrazac 5a) MUP Preuzmi
Zahtjev za dozvolu za boravak i rad za EU plavu kartu – (Obrazac 4a) MUP Preuzmi
Zahtjev za dozvolu za boravak i rad za osobe premještene unutar društva ICT – (Obrazac 3a) MUP Preuzmi
Zahtjev za dozvolu za boravak i rad – (Obrazac 2a) MUP Preuzmi
Zahtjev za privremeni, autonomni, stalni boravak i dugotrajno boravište za državljane trećih zemalja – Obrazac 1a) MUP Preuzmi
Obrazac 6 – Zahtjev za registraciju oružja MUP Preuzmi
Obrazac 5 – Obavijetst o nabavi oružja ili streljiva u RH MUP Preuzmi
Obrazac 4 – Odobrenje za iznos oružja ili streljiva iz RH MUP Preuzmi
Obrazac 3 – Prethodna suglasnost za unos oružja ili streljiva u RH MUP Preuzmi
Obrazac 2 – Odobrenje za nabavu oružja MUP Preuzmi
Obrazac 1 – Zahtjev za izdavanje odobrenja za nabavu oružja MUP Preuzmi
Obrazac prijave i odjave prebivališta, prijave boravišta i privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske – OBRAZAC 1 (obrazac je nužno ispisati obostrano) MUP Preuzmi
Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva MUP Preuzmi
Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva djeteta_djece MUP Preuzmi
Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva punoljetne osobe i djeteta_djece MUP Preuzmi
Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva punoljetne osobe MUP Preuzmi
Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem djeteta_djece MUP Preuzmi
Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe i djeteta_djece MUP Preuzmi
Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem punoljetne osobe MUP Preuzmi
Jamstveno pismo za pravne osobe MUP Preuzmi
Jamstveno pismo za fizičke osobe MUP Preuzmi
Zahtjev za hrvatsku vizu – OBRAZAC MUP Preuzmi
Odobrenje pripadniku starne službe sigurnosti za unos, nošenje i iznošenje iz Republike Hrvatske kratkog vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva – OBRAZAC 3 MUP Preuzmi
Odobrenje članu posade stranog plovila ili zrakoplova – OBRAZAC 2 MUP Preuzmi
Zahtjev za izdavanje odobrenja članu posade stranog plovila ili zrakoplova – OBRAZAC 1 MUP Preuzmi
e-trgovina Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koji nisu porezni obveznici u EU Porezna uprava Preuzmi
MCP Prijava usluga međunarodnog cestovnog prijevoza putnika Porezna uprava Preuzmi
ZGP Zahtjev za korištenje gotovinskog pologa Porezna uprava Preuzmi
GP Potvrda o korištenju gotovinskog pologa Porezna uprava Preuzmi
Prilog 1 Zahtjev za izdavanje rješenja o plaćanju PDV-a pri uvozu dobara temeljem prijave PDV-a Porezna uprava Preuzmi
PPO Prijenos tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze Porezna uprava Preuzmi
Porezno zastupanje Porezno zastupanje u okviru postupka 42 i 63 Porezna uprava Preuzmi
Izvješće PDV Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a Porezna uprava Preuzmi
PDV-MU Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže Porezna uprava Preuzmi
ZP-PDV Zahtjev za povrat (tax refund form) Porezna uprava Preuzmi
PDV-MI Evidencija o prodanim dobrima na koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja marže Porezna uprava Preuzmi
PDV-H Zahtjev za povrat poreza ovlaštenim tijelima za izvezena dobra Porezna uprava Preuzmi
PDV-F Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata poreza na dodanu vrijednost u okviru putničkog prometa Porezna uprava Preuzmi
PDV-P Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost Porezna uprava Preuzmi
Stjecanje NPS Prijava za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU Porezna uprava Preuzmi
Isporuka NPS Prijava za isporuke novog prijevoznog sredstva iz RH u drugu državu članicu Porezna uprava Preuzmi
ZP Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice EU Porezna uprava Preuzmi
PDV-S Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije Porezna uprava Preuzmi
DONH Izvješće o obavljenim donacijama hrane Porezna uprava Preuzmi
PDV Prijava poreza na dodanu vrijednost za razdoblje Porezna uprava Preuzmi
U-RA Knjiga primljenih (ulaznih) računa Porezna uprava Preuzmi
I-RA Knjiga izdanih (izlaznih) računa Porezna uprava Preuzmi
P-PDV Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost Porezna uprava Preuzmi
DPD Prijava o dodatnom porezu na dobit/solidarnom doprinosu za 2022. – Obrazac DPD Porezna uprava Preuzmi
PD-KID Izvješće o dobiti kontroliranog inozemnog društva (KID) Porezna uprava Preuzmi
PT za 2023 Prijava poreza po tonaži broda za 2023. godinu Porezna uprava Preuzmi
OBRAZAC OSTALA DJELA Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Porezna uprava Preuzmi
OBRAZAC LICENCE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Porezna uprava Preuzmi
OBRAZAC KAMATE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate i slična davanja prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Porezna uprava Preuzmi
OBRAZAC DIVIDENDE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Porezna uprava Preuzmi
POD-RDG Račun dobiti i gubitka Porezna uprava Preuzmi
POD-BIL Bilanca Porezna uprava Preuzmi
PD-PO za 2023 Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu za 2023. godinu Porezna uprava Preuzmi
PD-PO Izvješće o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu Porezna uprava Preuzmi
PD-DOP Izvješće o obvezi doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
PD-IPO Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama Porezna uprava Preuzmi
PD-NN za 2023 Prijava poreza na dobit prema novčanom načelu za 2023. godinu Porezna uprava Preuzmi
PD za 2023 Prijava poreza na dobit za 2023. godinu Porezna uprava Preuzmi
ST za 2023 Podaci o isplaćenim stipendijama za akademsku godinu Porezna uprava Preuzmi
EPOM za 2023 Evidencija o primicima od nesamostalnog rada Porezna uprava Preuzmi
EP Evidencija o prometu Porezna uprava Preuzmi
DPOM Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi Porezna uprava Preuzmi
ZPP-DOH za 2023 Obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku Porezna uprava Preuzmi
TO za 2023 Evidencija o tražbinama i obvezama Porezna uprava Preuzmi
P-PPI za 2023 Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
P-PPI Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
KPI za 2023 Knjiga primitaka i izdataka Porezna uprava Preuzmi
KPI Knjiga primitaka i izdataka Porezna uprava Preuzmi
DI za 2023 Popis dugotrajne imovine Porezna uprava Preuzmi
DI Popis dugotrajne imovine Porezna uprava Preuzmi
POTVRDA Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu Porezna uprava Preuzmi
POTVRDA za 2023 Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu Porezna uprava Preuzmi
PK Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada Porezna uprava Preuzmi
DOH-Z za 2023 Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
DOH-Z Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
DOH za 2023 Prijava poreza na dohodak Porezna uprava Preuzmi
DOH Prijava poreza na dohodak Porezna uprava Preuzmi
RPO Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika Porezna uprava Preuzmi
Dobrovoljna prijava ino primitaka Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka Porezna uprava Preuzmi
INO-DOH za 2023 Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu Porezna uprava Preuzmi
INO-DOH Izvješće o inozemnom dohotku rezidenata i tuzemnom neoporezivom dohotku nerezidenata, porezu na dohodak i prirezu Porezna uprava Preuzmi
OSTALI DOHODAK Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj Porezna uprava Preuzmi
LICENCE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence Porezna uprava Preuzmi
DIVIDENDE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende Porezna uprava Preuzmi
KAMATE Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate Porezna uprava Preuzmi
PO-SD-Z za 2023 Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
PO-SD-Z Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti Porezna uprava Preuzmi
PO-SD za 2023 Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak Porezna uprava Preuzmi
PO-SD Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak Porezna uprava Preuzmi
JOPPD Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja Porezna uprava Preuzmi